Utvärdering

Välj metod

Vad vill styrelsen uppnå med utvärderingen?

Vi har sammanställt metoder på olika nivåer och med varierande insatser från styrelsens sida. Vi erbjuder ett fast pris.

Fokus på… vad behöver förbättras?
Vårt grundformulär täcker in alla delar av styrelsearbetet och söker ställa rätt frågor. Frågor som rör ditt bolag speciellt kan läggas till. Vår presenterar svaren i diagram där man kan avläsa nivå och graden av samsyn. Styrelsen får tydliga signaler och kan prioritera åtgärder.

Samspelet – roller
Rollerna ger en bild av dynamiken. Ledamöterna identifierar vem tar vilken roll i arbetet. Arbetet är baserat på ett formulär och görs kvalitativt, dvs. om rollen finns eller inte. Resultatet är en helhetsbild i form av ett spindeldiagram. Det ger underlag för att utveckla arbetet och för valberedningen. Enskilda ledamöter analyseras inte.

Utveckla styrelsearbetet
Styrelsearbetet sker i samspel med ledningen, mellan ledamöter och bolaget, affären och omvärlden. Ett formulär kan inte fånga upp allt som sker eller. En genomlysning av utomstående går djupare och kan identifiera eventuella problem. Metoden baseras på genomgång av underlag, protokoll och arbetsordning och på intervjuer med några eller alla ledamöterna.

Styrelsearbete i dotterbolag
Styrelsearbetets två grundbultar är styrning och kontroll. I dotterbolag tillkommer ett större eller mindre behov av samordning mellan delar i koncernen. Varje koncern måste hitta sin egen avvägning mellan styrelsearbete och andra styrformer. Olika styrelser kan behöva olika arbetssätt.

Vi har erfarenheter av utvärdering av styrelsearbete i koncerner.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal.