SÅ ARBETAR VI

Formuläret

Frågor skall vara relevanta och handla om bolagets affärer och dagens situation. Vi tar fram styrelsens syn på förändringar på marknaden, omvärlden och händelser inom bolaget, kvalitén på information och beslutsunderlag och samspelet mellan styrelse, vd, organisationen och de egna utskotten.

Vår unika metod avsätter spridningen mot medelvärden. Vi gör en känslighetsanalys som exakt visar graden av samsyn. Det räcker inte att samla in data – de skall presenteras så att man med ett ögonkast ser vilka frågor som kräver uppmärksamhet.

Vi ställer öppna frågor till ledamöter. Vi tar upp synen på den digitala omvandlingen. Frågorna ger en rikhaltig skörd av tankar, förslag och synpunkter. Vi sammanställer och tar fram ett strukturerat och lättläst dokument.

Vi diskuterar med ordförande och styrelsen vilka frågor som prioriterade och viktiga. Detta ger styrelsen underlag för nästa års arbetsplan.

Intervjuer

Formuläret ger underlag till intervjuer. Vi väljer ut speciellt viktiga frågeområden samt frågor där ledamöterna gett olika svar gärna tillsammans med ordföranden. Det är sannolikt att den digitala omvandlingen är ett av fördjupningsområdena. Vi söker ge både en helhetsbild och fånga nyanserna i svaren i vår rapport.

Samspelet

Metoden är rättfram och enkel. Vi beskriver varje roll tydligt och vi ber ledamöterna ange vem eller vilka som tar rollen. Man kan endast ange ett visst antal namn. Bearbetningen leder till översiktliga stjärndiagram där man kan se (o)balansen i styrelsen och om någon roll saknas. Ett diagram visar aktiviteten i styrelsen fördelat på de olika ledamöterna. Varje ledamot får en profil

Underlagen visas anonymt för hela styrelsen och med namn för ordföranden och valberedningen och för den enskilde ledamoten. Tolkningen är viktig och vi deltar gärna i diskussionen

Återrapportering och presentation.

Styrelsen får rapporter före styrelsesammanträde. Vi brukar få ca fyrtiofem minuter för en presentation och diskussion. Allt grundmaterial görs tillgängligt.

BESTÄLLNING

Vår metod är uppbyggd på moduler. Man kan därför beställa varje del för sig. Många utgår från ett formulär arbetet och lägger till analys av samspelet och/eller intervjuer. Kunder har också efterfrågat endast intervjuer. Vd utvärdering kan läggas till

Du kan välja en eller flera moduler